Forskarstipendier

Doktorandstipendierna beviljas för ett år i sänder. De är avsedda för heltidsstudier med doktorsgrad som mål. Stiftelsen stöder begåvade, främst kvinnliga svenskspråkiga forskare från olika ämnesområden.

Ansökningarna skall inom september månad skickas till christel.lamberg-allardt@helsinki.fi.

Ansökan skall förutom den undertecknade blanketten innehålla:

  1. Handledarens  rekommendation
  2. En kort forskningsplan (högst 4 sidor)
  3. Doktorsavhandlingens nuvarande skede och tidtabell
  4. Doktorandens CV och publikationsförteckning
  5. En förteckning över sökta stipendier och övriga finansieringsmöjligheter.

Beslutet om stipendierna görs i månadskiftet november-december. Stipendiaterna informeras så snabbt som möjligt efter beslutet.

Utöver doktorandstipendierna kan även ett mindre antal stipendier för postdoktoral forskning beviljas. Hugade forskare kan anmäla sig till Christel Lamberg-Allardt.